Att möta patienter i livets slutskede i den somatiska slutenvården
: sjuksköterskors upplevelse

  • Fanny Lööf Larsson
  • Sabina Hansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en del av sjuksköterskans profession. Att vara trygg i detta möte kan göra vårdandet meningsfullt för patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta patienten under denna svåra tid. Det kan uppstå svårigheter i att tillgodose patienter på sjukhus en optimal vård vid livets slutskede om det saknas kunskap och känslighet.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter i livets slutskede inom den somatiska slutenvården.

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Att hantera döden, Upplevelsen av professionell och personlig utveckling. Samt fem underkategorier: Känslan av maktlöshet, Emotionell utmattning och känslan av att inte känna sig tillräckligt förberedd, Upplevelsen av trygghet i sin profession, Att bli berikad av sina erfarenheter, Relationers betydelse för sjuksköterskan. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplever att de inte är tillräckligt förberedda för att möta patienter i livets slutskede. De känner uppgivenhet och maktlöshet för att inte ha gjort tillräckligt för patienten trots att det gjorts allt i sin makt. Att få stöd från andra upplevs vara till stor hjälp för att hantera de känslor som uppstår vid mötet med patienter i livets slutskede. 

Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. Resultatet diskuteras utifrån Travelbees (1971) omvårdnadsteori samt närhetsetik.

Tilldelningsdatum2020-juni-16
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • mötet
  • livets slutskede
  • litteraturstudie

Citera det här

'