Att möta patienter med ett självskadebeteende på en allmän akutmottagning: Ett sjuksköterskeperspektiv
: En litteraturstudie

  • Jonna Mårtensson
  • Lovisa Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor på en allmän akutmottagning är i stor utsträckning de som initialt möter patienter med självskadebeteende som söker vård för sina självförvållade skador. Sjuksköterskor uppfattar vården av patienter med självskadebeteende som svår och att akutmottagningen ej är anpassad för patientgruppen. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och uppfattningar om att möta patienter med ett självskadebeteende på en allmän akutmottagning. Metod: En litteraturstudie med en huvudsakligen kvalitativ ansats genomfördes baserat på elva vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen gjordes i Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades med HKR granskningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) trestegsmodell. Resultat: Fyra kategorier identifierades, Anledning till beteendet, Inställning till patientens beteende, olämplig vårdmiljö och brist på kunskap och behov utbildning. Diskussion: I metoden diskuterades och redogjordes det för de kvalitativa trovärdighetsbegreppen; Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet. I resultatet hittades tre fynd vilka identifierats i kategorierna Anledning till beteendet, Inställning till patientens beteende och brist på kunskap och behov av utbildning. De olika fynden kopplades bland annat till FN´s globala mål (2021), McCormack och McCances (2016) omvårdnadsmodell, Hälso- och sjukvårdslagen (2017) och International Council of Nurses (ICN, 2016). Slutsats: Sjuksköterskor hade i stor utsträckning en negativ inställning till patientgruppen och upplevde även omvårdnaden av patienterna som svår och komplex. Med obligatoriska utbildningar inom självskadebeteende kan kunskapen hos sjuksköterskor på den allmänna akutmottagningen förbättras. Sjuksköterskan bör ha ett helhetsperspektiv i mötet med patienten för att främja hälsa och minska lidande hos den sårbara patientgruppen.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • självskadebeteende
  • medvetet självskadebeteende
  • akutsjukvård
  • akutmottagning
  • sjuksköterskans erfarenheter och uppfattningar

Citera det här

'