Att mötas på halva vägen – en studie om kulturmöten i förskolan

 • Caroline Persson
 • Beatrice Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie syftar åt att ta reda på pedagogers definition av begreppet kulturmöte och hur de arbetar med det i förskolan. I litteraturgenomgången förklaras begreppen kultur, kulturkrock och kulturmöte. Även styrdokumenten och arbetssätt som gynnar skapandet av kulturmöte tas upp. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att lärande sker i mötet med andra människor. Undersökningen är av kvalitativ art och semistrukturerade intervjuer har genomförts. Fyra förskolor valdes ut, som skiljer sig åt både ur geografiskt och ur etnisk synvinkel. I resultatdelen presenteras intervjupersonernas erfarenheter utifrån fyra teman: kulturmöte, arbetssätt, kulturkrockar och barngruppens sammansättning. Alla intervjupersoner definierade begreppet kulturmöte med respekt för varandra, att behandla andra såsom man själv vill bli behandlad och att mötas på halva vägen. Resultatet av studien visar inga markanta skillnader mellan mångkulturella förskolor och förskolor där det finns färre flerkulturella barn. Studien visar också att många pedagoger arbetar med kulturmöte på ett ytligt plan som med nationalitetsflaggor och mat. Däremot arbetar man inte på djupet med respekt för varandras kulturer och varandras olikheter trots att det är ett nyckelord för flertalet intervjupersoner när det gäller skapandet av kulturmöte. Studien visar att det är i samtalen och i leken kulturmöte skapas.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '