"Att mata monstret"
: en kvalitativ studie om gymnasieelevers kroppsuppfattning

 • Miriam Berg
 • Sara Zaaroura

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Tidigare forskning visar att kroppsuppfattning kan påverka välmående. En negativ kroppsuppfattning kan medföra psykiskt lidande och fysiska konsekvenser för hälsan. En positiv kroppsuppfattning kan medföra ett skydd mot yttre påverkansfaktorer som skulle kunna leda till en negativ kroppsuppfattning. Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieelevers kroppsuppfattning samt vilka situationer och miljöer som har en påverkan på deras kroppsuppfattning. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där 10 gymnasieelever i åldersgruppen 15–18 fått representera resultatet. Analys skedde löpande under insamling av data enligt induktiv ansats där koderna tog form under arbetets gång. Resultat: Sammanfattningsvis visar resultatet att gymnasieeleverna kunde känna både positiva och negativa känslor inför den egna kroppen, där kroppsuppfattning kunde variera beroende på situation, dagsform samt umgänge. En negativ kroppsuppfattning kunde begränsa i vardagen genom undvikande beteende men det kunde även påverka tankemönster och däri skapa lidande. Kroppen ansågs vara något som kan kontrolleras och förändras med rätt motivation, träning och mat. Sociala medier påverkade negativt i stor utsträckning men kunde även fungera som ett skydd där gymnasieeleverna tog aktiva val om att avfölja konton som påverkade negativt och följa konton med normbrytande kroppar. Konklusion: Resultatet visar att kroppsuppfattning inte är något statiskt utan varierar kraftigt mellan individer och tillfällen. Vidare forskning rörande påverkansfaktorer hos målgruppen skulle kunna förbättra utsikten för framgångsrika interventioner för att förbättra kroppsuppfattningen.

Tilldelningsdatum2019-okt.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Flodin (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • gymnasieelever
 • kroppsuppfattning
 • sociala medier
 • kroppsideal
 • kontrollerad kropp
 • norm

Citera det här

'