Att navigera genom koden
: En studie om utmaningar och stöd i undervisningen av programmering

 • Felicia Jeppsson
 • Jonna Lindberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar lärare stöter på i undervisningen av programmering, hur de upplever att elevers matematiska förmågor påverkas av undervisningen samt vilket stöd lärare upplever att de behöver för att bedriva undervisning av programmering. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med sex mellanstadielärare som undervisar i matematik. Resultatet har analyserats utifrån de teoretiska ramverken socialkonstruktivismen och TPACK. I resultatet av intervjuerna framkom det att de främsta utmaningarna lärare upplever i relation till undervisningen av programmering är bristen på tid för att planera och utveckla undervisningen, bristande ämneskunskaper och kunskaper om hur olika verktyg kan användas. Lärarna uppgav även svårigheter med att nivåanpassa undervisningen samt att kunna göra en tydlig koppling mellan programmering och matematikämnet. Dessutom visade resultatet att lärarna upplever att eleverna har svårt att förstå vikten av noggrannhet i programmeringens steg-för-steg process och rädslan att göra fel hämmar vissa elever i kunskapsutvecklingen men samarbete betonas som positivt för elevernas engagemang. Vidare uppgav lärarna att elevernas spelkunskaper, datavana och matematiska färdigheter påverkar elevernas prestation och engagemang för programmering. Studiens resultat synliggjorde också att det stöd som lärare är i behov av kopplat till undervisningen av programmering är mer kollegialt samarbete, utvecklade ämneskunskaper, tid till att förbereda undervisningen och sätta sig in i verktyg. Avslutningsvis påvisade resultatet att lärare behöver och vill ha stöd i att formulera ett tydligt syfte med undervisningen av programmering i matematikämnet samt att de vill kunna inkludera programmering i andra ämnen för att skapa en kontinuitet och bredare förståelse för ämnet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare), Örjan Hansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • programmering
 • matematik
 • ämneskunskap
 • kodning
 • undervisning
 • lärare

Citera det här

'