Att organisera modersmålsundervisning
: ett språkutvecklande arbete

 • Sebastian Karlsson
 • Belmin Mesanovic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur en rektors erfarenhet av styrkor och svagheter i samarbetet mellan klass- och modersmålslärare och hur detta skiljer sig från hur lärarna upplever det. Studien vill även undersöka hur elever ges möjlighet att använda det egna modersmålet i undervisningen. För att undersöka detta användes fokusgruppsintervju. För att analysera resultatet användes det sociokulturella perspektivet med inriktning mot transspråkande samt det teoretiska begreppet kodväxling som komplement. Resultatet pekar på en gemensam uppfattning bland deltagarna om ett välfungerande samarbete på den aktuella skolan avseende hur elevernas modersmål används i undervisningen. Avgörande faktorer som lyfts fram är att tid för gemensam planering och diskussion måste finnas och hur denna avsatta tid måste komma från rektorn. Kommunikationen lyfts också som en avgörande aspekt för samarbetet mellan klass- och modersmålslärare. Den goda kommunikationen innebar också en flexibilitet bland lärarna som var gynnsam för elevernas utveckling.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVictoria Johansson (Handledare) & Christina Lindh (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Modersmålsundervisning
 • samarbete
 • klasslärare
 • språkutveckling
 • flerspråkighet
 • modersmål
 • studiehandledning

Citera det här

'