Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun

 • Kaj Svahn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I uppsatsen testas en metod för att precisera och lokalisera värdekärnor inom riksintresseområden. Metoden prövades genom en fallstudie där riksintresse för naturvård - Nordbillingen fick utgöra exempel på riksintresseområde. Syftet var att testa en metod för att utforma beslutsunderlag som kan användas vid bedömningar kring huruvida en förändrad markanvändning kan tänkas medföra ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej. Som utgångspunkt för att definiera vad som ingick i riksintresseområdets kärnvärden användes riksintresseområdets registerblad och de aspekter som presenterades däri antogs utgöra just kärnvärden, d.v.s. det som riksintresseområdet syftar till att bevara. Ett stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur studerades i syfte att lokalisera var de utpekade kärnvärdena var lokaliserade, hur de hängde ihop och hur de sammanföll i värdekärnor. Det hela resulterade i identifiering av värdekärnor i riksintresseområdet vilka presenteras i kartform. Metodiken befanns således användbar, dock med vissa förbehåll.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoachim Regnéll (Handledare), Sofia Lund (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan naturvetenskap (107)

  Nyckelord

  • riksintresse
  • riksintressekonflikt
  • kalkstenstäkt
  • landskapsvetenskap

  Citera det här

  '