Att säga farväl till en familjemedlem - Palliativ vård under Covid-19 pandemin
: En allmän litteraturöversikt

  • Katrin Adler
  • Hanna Söderberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Palliativ vård i livets slut innebär att stödja välbefinnande och värdighet för vårdtagaren samt lindra lidande. Sjuksköterskan har ett ansvar att även stödja närstående som har en central roll i den palliativa vården. Covid-19 pandemin innebar utmaningar som försvårade närståendes möjlighet till att få vara delaktiga i vården. Syfte: Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av palliativ vård i livets slut under Covid-19 pandemin, på sjukhus och vårdboende. Metod: En allmän litteraturöversikt som inkluderar åtta kvalitativa och två kvantitativa artiklar som söktes fram genom databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna granskades med hjälp av HKR:s granskningsmall och analyserades med hjälp av Fribergs modell i fyra steg. Resultat: Resultatet identifierade tre huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna beskriver närståendes upplevelse av separation, kommunikation och information och ett sista farväl. Känslor som identifierades i de sex subkategorierna var: känslomässigt lidande, acceptans, förlorad kontroll, tacksamhet, sorg och tröst. Diskussion: I metoddiskussionen presenteras litteraturöversiktens styrkor och svagheter utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen för en dialog om att lida på avstånd, att förstå familjemedlems situation och sorgen av det stulna ögonblicket. Slutsats: I framtida pandemier kan denna litteraturöversikt vara till hjälp att stödja närstående, främja värdigt slut och minska risk för komplicerad sorg. Litteraturöversikten belyser även vikten av att vidare forska om sjuksköterskans kunskap i digital kommunikation för att möta närståendes behov.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMinna Kurre Andersson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Covid-19 pandemi
  • Livets slut
  • Närstående
  • Palliativ vård
  • Upplevelse

Citera det här

'