Att samtala om existentiella frågor
: ur sjuksköterskors perspektiv

  • Sabina Dervisevic
  • Elin Tegsell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta skede. Dessa frågor kan innefatta livet, personens existens och död. Många gånger kan dessa frågor vara svåra att hantera för sjuksköterskor. Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet kring det existentiella samtalet med patienten vid palliativ vård. Metod: Studiens design är en kvalitativ litteraturstudie. Artiklar söktes i två databaser. En granskningsmall från Högskolan Kristianstad användes för att granska artiklarnas kvalitet. Artiklarna analyserades enligt Fribergs analysprocess. Resultat: Beskriver sjuksköterskors erfarenhet kring existentiella samtal och bygger på 10 kvalitativa artiklar, där två huvudkategorier skapades; kommunikationens betydelse i mötet och kompetensens betydelse vid samtal med patienter, dessa hade sedan fyra underkategorier. Diskussion: Utifrån Shentons kvalitativa trovärdighetsbegrepp har styrkor och svagheter diskuterats. De centrala fynden; Kommunikationens betydelse, hur tid, mod, ansvar påverkar sjuksköterskans erfarenhet kring existentiella samtal. Fynden diskuterades utifrån etiken, samhällsperspektivet utifrån McCormack & McCance, personcentrerade vårdteori.

Tilldelningsdatum2020-juni-24
OriginalspråkSvenska
HandledareGunilla Andrén-Sandberg (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • existentiella samtal
  • existentiella frågor
  • palliativ vård

Citera det här

'