“Att skapa relationer i förskolan är a och o”
: en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan

  • Filippa Persson
  • Emma Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågorna som användes var följande: Vilka faktorer anser förskollärarna vara viktiga för skapandet av hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan. Hur skapar förskollärarna hållbara relationer? Hur bygger förskollärarna samspel i verksamheten?

För att ta reda på forskningsfrågorna fick förskollärarna svara på nio olika frågor som samtliga var kopplade till studiens syfte. Den insamlade datan analyserades genom en tematisk analys där sex olika teman framkom, dessa var: verksamheten, förskollärarens förhållningssätt och kompetenser, relationsbyggande, hållbara relationer, den samspelande miljön samt omsorgens betydelse i relation till barnet. 

Resultatet visade att samtliga förskollärare resonerar och förhåller sig till att relationerna till både barnen och verksamheten har en stor betydelse för deras arbete inom förskolans verksamhet.

Slutsatsen påvisade att förskollärare värderar relationer högt i förskolans verksamhet, främst till barnen men likväl den till kollegor samt barnens vårdnadshavare. Förmågan att använda personliga kompetenser i relation till barnet i sin professionella roll påstods av flera förskollärare vara nyckeln till att skapa relationer till barnen som ska hålla över en längre tid.

Tilldelningsdatum2020-jan.-24
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bäckström (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • förskollärare
  • omsorg
  • pedagogik
  • relationer
  • samspel

Citera det här

'