Att som smärtpatient möta sjukvårdspersonal

 • William Malmgren
 • Simon Parfalk

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Smärta är det obehag som individen upplever ligga utanför den nivå av smärta som han eller hon upplever tolererbar. Smärtan benämns vanligtvis som antingen kronisk eller akut. Akut smärta är den som benämns som kortvarig och övergående, den övergår till kronisk smärta då det pågått längre än tre månaders tid. Smärtan uppstår utav en direkt eller indirekt skada som registreras utav de nociceptiva smärtreceptorerna. I fall där smärtans ursprung är okänd benämns smärtan som idiopatisk. Det smärtan medför förutom ett emotionellt lidande är påverkan på individens fysiska och sociala interaktioner samt kan obehandlad smärta leda till följdkomplikationer. Mötet är en unik omvårdnads interaktion där parternas förståelse och tillit för varandra påverkar hur patienten upplever sin smärta. Denna påverkan medför ett ökat eller minskat lidande för den unika individen. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur personer med smärta upplever mötet med sjuksköterskan. Metoden var en litteraturöversikt med systematiska sökningar där medicinska omvårdnadsdatabaser genomsöktes. Resultatet bygger på fjorton kvalitativa artiklar. Tre huvudkategorier och nio subkategorier framkom efter analysen. Resultatet innefattar hur patienten upplever sjuksköterskans hanterande vid smärta. Den slutsats som görs är att det krävs av sjukvårdspersonal att tillgodose patientens behov och att se denne som unik. Smärtbehandlingen måste därför utformas efter individens behov mer för att kunna säkerställa att omvårdnaden håller hög kvalitet. Vilket innefattar ett område där förbättringar alltid kan göras.

  Tilldelningsdatum2015-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Larsson (Handledare) & Pernilla Ny (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicinsk etik (30310)
  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • smärta
  • patienter
  • sjuksköterskor
  • interaktioner

  Citera det här

  '