Att ställa frågan - sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor
: En allmän litteraturstudie

  • Erika Johansson
  • Måns Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem där utsatta kvinnor som söker hälso- och sjukvård kan vara svåra att möta på ett bra sätt. Kvinnornas symtom är ofta diffusa och de berättar sällan självmant om utsattheten. Sjuksköterskans omvårdnad och bemötande blir därmed avgörande för hur mötet med kvinnan blir och om kvinnan vågar berätta. Sjuksköterskan behöver ha kunskap och beredskap för att möta våld i nära relation. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården vid möten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Metod: En allmän litteraturstudie med artiklar från Cinahl och Pubmed. Elva kvalitativa artiklar granskades med HKR:s granskningsmall (2016). Därefter sammanställdes artiklarna i kvalitativa artikelöversikter, för att sedan analyseras med Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: Det sammanställda materialet presenteras som tre huvudkategorier: Möte som berör, Känslor som påverkar professionen och Frustration och utmaningar. Sjuksköterskorna påverkades känslomässigt i mötet. Det fanns ett behov av mer kunskap inom området. Olika utmaningar som arbetsmiljö och kultur tas upp. Diskussion: Studiens metod har granskats utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet samt överförbarhet. Stärkande och sänkande aspekter på metodens kvalitet har diskuterats. Studiens resultat har diskuterats utifrån tre huvudfynd: Stress - att inte räcka till, Förtroende skapar trygghet och Oro över kunskapsbristen. Diskussion kring Henderson omvårdnadsteori, konsekvensetik och FN:s globala mål.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • upplevelser
  • bemötande
  • våld i nära relationer
  • kvalitativ studie

Citera det här

'