Att stärka relationer i klassrummet
: Specialpedagogens vägledning och organisationens förutsättningar

 • Emma Cronemark
 • Helene Löfberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka lärares och specialpedagogers olika förutsättningar och tillvägagångssätt för att lyckas med det relationsskapande arbetet med elever i klassrummet. Studien belyser hur lärare skapar goda relationer till sina elever, vilka utmaningar som kan uppstå och hur specialpedagogerna i sitt uppdrag kan vägleda lärarna i detta arbete. Rektorns roll samt hur organisationen ger möjlighet att främja det relationsskapande arbetet med eleverna beskrivs. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare, specialpedagoger och rektor på en F-9 skola, där vi valt att fokusera på årskurserna F-3. Studien tolkas utifrån sociokulturell teori med fokus i den relationella teorin och i systemteori. Flera delar utifrån den sociokulturella teorin är användbara utifrån studiens syfte och frågeställningar, såsom ontologisk och epistemologisk grundtanke samt relationellt perspektiv. Systemteori är användbar när olika system i en verksamhet ska utforskas, därför har vi även valt att ta utgångspunkt i denna teori. De olika systemen påverkas av varandra, vilket ofta sker på en skola. Resultatet visar att specialpedagogen kan hjälpa lärarna att lyfta blicken och hitta lösningar i arbetet med eleven, vilket kan stärka deras relation. Genom att vara behjälplig vid dokumentering och specifika anpassningar anses specialpedagogen kunna bidra till ett klimat som gynnar relationsskapande mellan lärare och elev. Trots att känslan av tidsbrist infinner sig hos lärarna anser de att de har goda organisatoriska förutsättningar för att relationen till eleverna ska kunna stärkas. Dock önskade lärarna mer specialpedagogiskt stöd i enskilt arbete med elever. Enligt rektorn i studien behöver enheten arbeta med att förtydliga de olika professionernas uppdrag och öka medvetenheten hos lärarna kring vikten av att undervisningen måste anpassas utifrån den elevgrupp som finns för att stärka relationerna mellan lärare och elever.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • organisation
 • pedagogik
 • relationell teori
 • relationsskapande
 • relationsstärkande
 • sociokulturell teori
 • specialpedagogiskt stöd
 • systemteori

Citera det här

'