Att stå i frontlinjen mot Covid-19
: En allmän litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  • Ebba Carlsson
  • Jasmine Högberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Covid-19 är ett virus som hastigt spreds under början av 2020. Allvarliga luftvägssymtom kan vara en av virusets påföljder vilket var anledningen till att det snabbt klassades som en samhällsfarlig sjukdom. Samhället isolerades medan sjuksköterskor fortsatte sitt hårda arbete på sjukhusen. Den begränsade kunskapen om det okända virusets effekt blev ett orosmoment för många i samhället, inte minst för sjuksköterskor. Många utsattes för hög arbetsbelastning. Följden av det blev en hög sjukfrånvaro bland arbetande sjuksköterskor. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 på sjukhus. Metod: En allmän litteraturstudie som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna hittades i databaserna Cinahl och Pubmed. Kvaliteten på studien har granskats och analysen har utgått från Fribergs femstegsmodell (2022). De valda artiklarna har granskats utifrån HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) och sammanställts i artikelöversikter. Resultat: Sjuksköterskor har upplevt psykiska och fysiska påfrestningar som grundat sig i otillräcklig information, rädslan över kontaminering och nya skyddsåtgärder, men även känslan av att vara behövd. Diskussion: Utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp har kvaliteten på studiens metod granskats. Det som eventuellt stärker eller sänker kvaliteten har diskuterats utifrån tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och verifierbarhet. Diskussionen av resultatet har förts utifrån tre fynd, nämligen utmattning och dess effekt, konsekvensen av konstant rädsla och motivationen att fortsätta kämpa. Fynden har diskuterats utifrån Halldórsdóttir (1996) omvårdnadsteori Caring and uncaring samt etiska teorier.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • covid-19
  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • omvårdnad
  • sjukhus

Citera det här

'