Att studera validerade mätinstrument
: för att mäta barns oro inför dagoperation

 • Maria Elofsson
 • Christel Bosson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Oro hos barn inför operation är välkänt. Det finns sedan 1950-talet olika bedömningsinstrument. Trots att de flesta dagoperativa enheter erbjuder förberedelser för barnen och föräldrarna är det många barn som uppvisar stark oro på operationsdagen, vilket kan leda till postoperativa beteendeförändringar. Idag skattar sjuksköterskan barnets oro utifrån personliga erfarenheter och kunskaper, som sedan ligger till grund för hennes bedömning om barnet har behov av premedicinering. Syftet: med litteraturstudien var att studera validerade mätinstrument som sjuksköterskan kan använda för att mäta graden av barns oro inför snabba verksamheter som dagoperation. Metod: Litteraturstudien genomfördes genom systematiska val. Resultatet: visade att det finns validerade observationsskalor och självskattingsskalor för att skatta barns oro inför operation och som lämpar sig för dagoperation. Konklusion: Resultatet visar att det finns flera användbara skalor, men ingen av skalorna är validerade för svenska förhållanden. Det får anses angeläget för sjuksköterskan att använda validerade mätinstrument i det dagliga arbetet för att mäta barns oro, för att ge den bästa omvårdnaden till barnet och för att minimera beteendeförändringarna postoperativt.

  Tilldelningsdatum2010-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEwa Angsmo (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • barn
  • oro
  • dagoperation
  • omvårdnad
  • mätinstrument

  Citera det här

  '