Att synas eller inte synas
: Ett specialpedagogiskt perspektiv på videokonferenskamerans påverkan i den virtuella lärmiljön

  • Cecilia Antonsson
  • Katarina Rosén

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien tar avstamp i de utmaningar som övergången till distansstudier under coronapandemin bidragit till. Syftet är att undersöka videokonferenskamerans roll som påverkansfaktor i en virtuell lärmiljö sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vidare har även föreliggande examensarbete som mål, att ur ett specialpedagogiskt perspektiv på den virtuella lärmiljön, bidra med ökad förståelse för användandet av videokonferenskameran så att verksamheter kan utveckla och anpassa sin distansundervisning och därmed öka sin beredskap att möta en större heterogenitet även i den virtuella lärmiljön. De tre frågeställningar som ämnas besvaras är, vilka hinder och möjligheter upplever studerande på Folkhögskolans Allmänna kurs att videokonferenskameran skapar i en virtuell lärmiljö utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Vilka hinder och möjligheter upplever pedagoger på Folkhögskolans Allmänna kurs att videokonferenskameran skapar i en virtuell lärmiljö utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? samt vilka specialpedagogiska implikationer för praktiken kan studiens resultat bidra med? Fokus för studien är pedagoger och studerande verksamma vid Folkhögskolans Allmänna kurs. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Det teoretiska ramverk som används för att bringa förståelse för respondenternas utsagor i förhållande till ett tillgänglighetsperspektiv, bygger på Antonovskys (1991) modell KASAM, känsla av samanhang. Studiens data bygger på två genomförda fokusgruppsintervjuer med 6 folkhögskolestuderande respektive 5 folkhögskolpedagoger. Resultatet och analysen synliggör att användandet av videokonferenskameran sett till hinder och möjligheter är högst komplext och individ- samt situationsbundet. Resultatet visar även att användandet av videokonferenskamerna är behovsstyrd och att studenternas behov ofta får stå tillbaka till förmån för pedagogernas. Vilket kan påverka studenternas lärmiljö negativt utifrån ett tillgängligtperspektiv. Ett kritiskt ifrågasättande med ett specialpedagogiskt perspektiv som infallsvinkel kan bli värdefullt i syfte att undvika förgivettagna företeenden kopplade till brukandet av videokonferensverktyg med avsikt att återskapa klassrummet i videokonferenssamtalet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Specialpedagogik
  • distansundervisning
  • tillgänglig lärmiljö
  • videokonferenskamera
  • Folkhögskola

Citera det här

'