Att synliggöra barns lärande. Pedagogisk dokumentation i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Lotta Mörck

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med rapporten är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur pedagogisk dokumentation används i förskolorna i en medelstor kommun, samt att belysa specialpedagogens roll. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning av pedagogisk dokumentation i förskolan. Reggio Emilias filosofi beskrivs vara en förebild och inspirationskälla för pedagogisk dokumentation i Sverige. Min frågeställning har som utgångsläge att en medelstor kommun i södra Sverige utbildar pedagogerna i förskolan i pedagogisk dokumentation. För att få en inblick i om det har blivit någon förändring på förskolorna efter kursen har jag använt mig av intervjuer. Jag har intervjuat tre förskollärare och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om pedagogisk dokumentation.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att den kurs i pedagogisk dokumentation som numera finns i kommunen har satt igång en förändringsprocess på förskolorna. Diskussionerna tillsammans med barnen och mellan pedagogerna har blivit mer pedagogiska och pedagogernas arbetssätt ifrågasätts mera. Förskolemiljön har förändrats till att bli mer anpassad efter barngruppens behov. Samtliga respondenter hävdar att specialpedagogen kan ha en roll i arbetet med pedagogisk dokumentation och i förändring av miljön i förskolorna.

  Tilldelningsdatum2009-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Lisbeth Ohlsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • dokumentation
  • pedagogisk dokumentation
  • reflektion
  • förskola
  • specialpedagogik
  • reggio emilia

  Citera det här

  '