Att undervisa elever med koncentrationssvårigheter
: Ett lärarperspektiv på inkludering

 • Cecilia Lindsjö

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med denna studie har varit att belysa arbetssätt och metoder, som några lärare i mellanstadiet beskriver att de använder, för att undervisa elever med koncentrationssvårigheter. Frågeställningarna handlar dels om lärares kunskap och erfarenhet av elever med koncentrationssvårigheter samt deras val av undervisningsmetod för dessa elever, dels om hur deras beskrivna arbetsmetoder samspelar med begreppet inkludering och vad de har för inställning till ”En skola för alla”. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, där lärandet sker i interaktion mellan människor och att människor känner sig delaktiga i lärprocessen. Studien tar också stöd i Tufvessons (2015) tillgänglighetsmodell där de tre indikationerna för lärande, social, pedagogisk och fysisk miljö, är i fokus. Metoden som använts är kvalitativ intervju, som har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna förmedlar att de har kunskap och erfarenhet av barn med koncentrationssvårigheter i skolan. De använder sig av flera verktyg och metoder för att anpassa undervisningen till elever med koncentrationssvårigheter. Lärarnas förhållningssätt gällande inkludering av elever med koncentrationssvårigheter visar att de ser på inkludering som en känsla snarare än en fysisk placering. Relationerna i klassen och hur lärare och elever arbetar tillsammans i klassrummet är viktig. Slutsatsen av studien visar att lärare behöver tid, resurser och kunskap för att kunna skapa en fungerande skolgång för elever med koncentrationssvårigheter i en inkluderande skola. För en inkluderande skola visar studien dessutom på att det krävs att skolans lärmiljö görs tillgänglig för alla elever och utgår ifrån elevernas enskilda behov.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Magisterprogram i utbildningsvetenskap

Kurser och ämnen

 • Utbildningsledarskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • inkludering
 • koncentrationssvårigheter
 • lärare
 • tillgänglighet
 • tillgänglighetsmodellen
 • undervisningsmetoder

Citera det här

'