Att undervisa matematiskt begåvade elever

  • Christian Hallström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om ifall lärare anser att de kan identifiera matematiskt begåvade elever, erbjuda dem den undervisning och utmaning de behöver samt om de anser att de saknar något för att göra detta. Jag vill undersöka detta för att kunna bidra med kunskaper om lärares uppfattningar angående identifiering och undervisning av matematiskt begåvade elever. Forskning visar på hur viktigt det är att matematiskt begåvade elever identifieras och stimuleras för att behålla viljan att utvecklas. För att samla in data har semistrukturerade personliga intervjuer använts. Data har analyserats med hjälp av Krutetskiis ramverk och den proximala utvecklingszonen som Vygotskij skriver om. Resultatet i studien visar på att lärare identifierar dem i det dagliga arbetet samt vid kartläggningar. Vidare använder sig samtliga lärare av acceleration i sin undervisning. Flera lärare använder sig också av öppna uppgifter för att tillgodose elevernas behov. Flera av dem anser att de har kunskap men att det är svårt att hinna ge eleverna så mycket tid och uppmärksamhet som lärarna själva önskar. Ofta prioriteras istället de elever som inte når målen. Det blir tydligt i studien att flera lärare önskar att det fanns en matematikgrupp för dessa elever. Denna grupp skulle ledas av en pedagog med tillräcklig kunskap för att utmana och stimulera de matematiskt begåvade eleverna...
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Matematik
  • identifiering
  • begåvning
  • utmanande undervisning
  • lärarperspektiv

Citera det här

'