Att upprätta en orosanmälan
: Sjuksköterskors upplevelse

  • Sofia Jansson
  • Liv Oskarsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Barn kan fara illa på olika sätt, exempelvis genom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. För att skydda barnen finns ett gemensamt samhällsansvar som bland annat regleras av barnkonventionen. Sjuksköterskor bär ett stort ansvar när det kommer till att upptäcka och anmäla barn som far illa. Sjuksköterskor har även anmälningsplikt vilket innebär en skyldighet att upprätta en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Trots detta är det många som inte anmäler. Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelse av anmälningsprocessen är förhoppningen en ökad kunskap kring de faktorer som påverkar beslutet att göra en orosanmälan. Syfte: Syftet var att utifrån tidigare forskning beskriva sjuksköterskors upplevelse av att göra en orosanmälan inom sjukvården när barn misstänks fara illa. Metod: En allmänlitteraturstudie gjordes utifrån sex kvalitativa och fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar. Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed samt genom manuell sökning. Granskning och analys genomfördes utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar samt utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Osäkerhet och oro uppstår hos sjuksköterskor vid misstanke om att ett barn far illa. Detta redovisades i tre kategorier; Upplevelse av okunskap som hinder i anmälningsprocessen, Upplevelse av oro för anmälans konsekvenser, Upplevelse av brister i systemet, samt åtta subkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. Resultatet diskuterades utifrån tre huvudfynd; Okunskap kring skälig misstanke, Oro för sina egna konsekvenser och Brist på tid och hög arbetsbelastning. Sjuksköterskors oro och osäkerhet kring anmälningsprocessen leder till att orosanmälningar uteblir. En förbättring i grundläggande kunskap gällande barnmisshandel och anmälningsprocessen behövs för att en förändring i rätt riktning ska ske.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare), Liselott Ekström (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan hälsovetenskap (30399)

Nyckelord

  • Barn som far illa
  • sjuksköterskor
  • upplevelse
  • anmälningsplikt
  • orosanmälan

Citera det här

'