Att väcka läs- och skrivglädje

 • Jessica Sundell
 • Anna Thoresson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete var att försöka finna motiverande arbetssätt som möjliggör att läs- och skrivglädjen väcks/utvecklas i den klass där vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen var förlagd höstterminen 2005.

  I teoridelen redogörs det dels för olika teoretiska utgångspunkter gällande vår syn på kunskap och lärande och dels för de teoretiska utgångspunkter som motiverar vikten av arbetet med läs- och skrivundervisning i skolan. Slutligen redogörs även för olika teoretiska utgångspunkter vilka lett fram till valet att arbeta utefter ett tematiskt arbetssätt. Vi har använt oss av intervjuer av såväl elever som aktiva pedagoger i vår datainsamling. Elevintervjuerna låg till grund för utformningen av arbetssättet och syftet med pedagogintervjuerna var att ytterligare utveckla vårt kunnande inom läs- och skrivundervisning.

  Vårt examensarbete handlar således om huruvida tematiskt arbetssätt kan väcka/utveckla berörda elevers läs- och skrivglädje, för att därigenom utveckla läs- och skrivförmågan. Resultatet av arbetet ledde fram till följande slutsats; vi har inga bevis som styrker att vi lyckats med vår ambition att utveckla läs- och skrivglädjen hos alla elever i den aktuella klassen, men vi kan visa att vi lyckats med de elever som var i störst behov av det.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '