Att våga göra sin röst hörd i klassrummet
: Lärares uppfattningar och erfarenheter av talrädsla bland elever i svenskundervisningen i F–3

 • Linn Moritz Lindqvist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Forskning visar att talrädsla är en utbredd problematik hos elever i grundskolan.
Syftet med denna studie var att undersöka lärares definitioner, uppfattningar och
erfarenheter av talrädsla bland elever i svenskundervisningen i årskurs F–3.
Studien använde en kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer gav
fem lärare från tre olika skolor i södra Sverige sina egna uppfattningar och
erfarenheter om talrädsla. Vidare valdes en fenomenografisk forskningsansats för
att samla in, analysera och tolka data. Resultatet visar att lärarna är osäkra på hur
de ska definiera begreppet talrädsla. Fortsättningsvis indikerar resultatet på en
uttalad osäkerhet hos lärarna kring fenomenets natur. Det saknas kunskap om
talrädsla vilket gör att elevers talrädsla tenderar att bli förbisedd. Lärarna har
skilda erfarenheter av att hantera och undervisa elever med talrädsla.
Avslutningsvis betonar samtidigt lärarna en trygg klassrumsmiljö, präglad av
samarbete och goda relationer samt att erhålla elever tid och flexibilitet i
undervisningen som gynnsamma aspekter för att stödja elever med talrädsla.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Liedtke (Handledare), Victoria Johansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • talrädsla
 • lågstadiet
 • svenska
 • muntig kommunikation
 • lärarperspektiv
 • fenomenografi
 • klassrumsklimat
 • trygghet

Citera det här

'