Att vårda äldre närstående med kognitiv sjukdom
: Anhörigas upplevelser – en intervjustudie

  • Camilla Andersson
  • Emelie Corselli

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Allt fler personer blir äldre, kognitivt sjuka och bor kvar i hemmet. Det gör att den anhörige ofta naturligt tar på sig rollen som vårdare till sin närstående. Anhörigvårdare uträttar ett omfattande emotionellt och praktiskt arbete som gör att den formella vården avlastas. Specialistsjuksköterskan i vård av äldre ska ha ett helhetsperspektiv där både den äldre personen och dess anhöriga är i fokus, och har därför en viktig roll att ge stöd även till anhörigvårdare. Syfte: Syftet är studera anhörigvårdares upplevelser av att vårda äldre närstående med kognitiv sjukdom i hemmet. Metod: En intervjustudie med kvalitativ induktiv ansats genomfördes med tio anhörigvårdare i två kommuner i södra Sverige. Data samlades in med individuella intervjuer, vilka analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat mynnade ut i två kategorier: 1) Förändrad livssituation med underkategorierna: anpassning till förändrad livssituation, oviss framtid, och förändrad relation, och 2) Möjligheter och svårigheter till stöd med underkategorier: fungerande stöd samt behov av avlastning och egen tid. Slutsats: Anhörigvårdare upplevde att framtiden var oviss, och att deras närstående förändrades vilket ledde till en både förändrad relation och situation. För att de skulle uppleva en fungerande situation var stöd viktigt, både från familj, vänner och den formella vården, vilket är viktigt då anhörigvårdare ur ett samhällsperspektiv är en viktig vårdresurs.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Anhörigvårdare
  • Kognitiv sjukdom
  • Äldre
  • Upplevelser

Citera det här

'