Att vårda patienter med substansberoende som upplever smärta
: En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  • Andreas Swenson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Substansberoende är ett tillstånd där personen behöver substansen för att må bra. Att ge smärtlindring till dessa patienter innebär en stor utmaning för sjuksköterskor, då patienterna kan vara substansberoende av smärtlindrande läkemedel. Smärta är en subjektiv upplevelse. Patienter med smärta i kombination med ett substansberoende ställer stora krav på sjuksköterskan och mer kunskap inom området kan ge en bild av hur sjuksköterskor bättre kan hantera denna situation. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med substansberoende som upplever smärta. Metod: Studien är en litteraturstudie där nio kvalitativa artiklar har sammanställts. Artiklar som använts har hämtats från databaserna PubMed och Cinahl, granskats med hjälp av HKR:s granskningsmall och analyserats enligt Fribergs (2017) analysmodell. Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter var de hade en bristande tilltro kring patienter med substansberoende och smärta. Sjuksköterskorna uttryckte maktlöshet och frustration, de ansåg att patienterna var besvärliga och de hade ett minskat tålamod vid vård av patienter med substansberoende och smärta. Vidare beskrevs ett behov av fungerande kommunikationen. Vårdens komplexitet orsakade en rad av etiska dilemman vid omvårdnad av patienter med smärta och substansberoende. Diskussion: Metoden diskuterades enligt Shentons fyra kvalitetsbegrepp. Tre centrala fynd valdes ut för diskussion, dessa var; att sjuksköterskorna menade att patienterna var drogsökande, att patienterna hade låg följsamhet till sin omvårdnad samt sjuksköterskornas etiska dilemman.

Tilldelningsdatum2021-juni-14
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • erfarenhet
  • patienter
  • substansberoende
  • smärta

Citera det här

'