Att vara elev i en mångkulturell skola
: Vilka möjligheter och svårigheter upplever invandrarelever i undervisning och lärande?

 • Hanna Sundberg
 • Amany Ivansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Syftet med arbetet är att få en inblick i invandrarelevers perspektiv på vilka möjligheter och svårigheter de upplever i lärande och undervisning i mångkulturella skolor, samt hur deras olika erfarenheter relaterade till kulturell bakgrund påverkar lärandeutvecklingen. I forskningsbakgrunden presenteras lärandeteorier och riktlinjer som betonar vikten av att elevernas bakgrunder och erfarenheter involveras i lärandet. Interkulturell pedagogik beskrivs som ett möjligt förhållningssätt i undervisningen och forskning kring lärares upplevelser i mångkulturella skolor presenteras. Genomgången av tidigare studier kring invandrarelevers situation i mångkulturella skolor berör språkliga och kulturella aspekter, liksom bostadsområdets betydelse och problematisering av identitetsbegrepp. Uppsatsens empiriska del består av kvalitativa intervjuer med sex invandrarelever i grundskolans senare del, fördelade på två skolor med mångkulturell elevsammansättning. Eleverna vittnar om en öppenhet och tolerans för olika kulturer och menar att de inte lägger någon vikt vid kulturell bakgrund varken i vänskapsrelationer eller i relationen till lärare. Flerspråkigheten och den mångkulturella elevsammansättningen beskrivs av eleverna huvudsakligen som positiv och berikande. Däremot beskriver de inte att elevernas kulturella bakgrunder behöver tas tillvara i undervisningen. Språkutveckling i svenska ses av eleverna som avgörande för den egna kunskapsutvecklingen.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnita Håkansson (Handledare) & Göran Brante (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • elevers erfarenheter
  • elevperspektiv
  • interkulturell pedagogik
  • invandrarelev
  • mångkultur
  • utländsk bakgrund

  Citera det här

  '