Att vara eller att inte vara man
: en kvalitativ studie om mäns konstruktion av maskulinitet genom våld i förundersökningsprotokoll vid grov kvinnofridskränkning

 • Elin Bengtsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie undersöker hur våld i nära relation i sju fall av grov kvinnofridskränkning kan förstås utifrån Messerschmidts teori om konstruktionen av maskulinitet och brott. Syftet med studien är att undersöka hur orsakerna till våldet beskrivs i fallen samt hur gärningsmännen beskriver offrens roll i våldet. Frågeställningarna som ställs i studien är 1) Hur ser arbetssituationen ut för kvinnan och mannen i de fall som analyseras? 2) Hur beskrivs orsaken till våldet i fallen och hur representerar gärningsmännen kvinnornas roll i våldet? samt 3) Hur kan dessa framställningar förstås utifrån teorin om maskulinitet och brott? Metoden som har använts är en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att arbetslösheten hos gärningsmannen har en påverkan men inte en kausal relation till orsaken till våldet. Tre teman framkom i analysen som visade på att kontroll, svartsjuka och bestämmanderätt var centrala vid förklaringarna av våldet. Det framkom även att gärningsmännen försöker lägga över skulden på offren genom att beskriva hur hon har provocerat honom till våldet. Slutsatserna i studien är att de beskrivningar som har analyserats kan förstås och förklaras utifrån konstruktionen av maskulinitet och våldet uppstod främst när den maskulina identiteten uppfattades som ifrågasatt av offret.

  Tilldelningsdatum2020-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Joakim Thelander (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • kvinnofridskränkning
  • maskulinitet
  • maskulinitetskonstruktion
  • messerschmidt
  • våld
  • våld i nära relation

  Citera det här

  '