Att vara gymnasiesärskoleelev
: En kvalitativ studie som belyser särskilt stöd i gymnasiesärskolan

  • Erik Celander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien är en kvalitativ studie med fokus på särskilt stöd inom en gymnasiesärskolas individuella- respektive nationella program. Studiens syfte är att belysa begreppet särskilt stöd bland elever med intellektuella funktionsnedsättningar inom vald gymnasiesärskolas individuella respektive nationella program. Utifrån syftet har tre centrala frågor utarbetats vilka är Hur ser organisationen ut kring särskilt stöd inom gymnasiesärskolan? Hur definieras särskilt stöd inom gymnasiesärskolan? och Vilka specialpedagogiska perspektiv framträder i verksamheten? Fokusgrupper är vald metod. Fokusgrupperna är genomförda vid två tillfällen där fyra lärare deltagit vid respektive tillfälle. Det är ett strukturerat urval som ligger till grund för fokusgruppssamtalen. En kvalitativ innehållsanalys har frambringat kategorier och underkategorier i studiens resultat. Kategorierna som framkommer är särskilt stöd inom gymnasiesärskolan, organisation samt individ och miljö. I kategorin särskilt stöd inom gymnasiesärskolan framträder tre underkategorier vilka benämns åtgärdsprogram, anpassad studiegång samt jag har koll på min egen elevgrupp. Det gemensamma för kategorierna är att de är kopplade till begreppet särskilt stöd. Slutsatserna i resultatet är att vald gymnasiesärskola bör finna strukturer i organisationen som öppnar upp för samtal kring särskilt stöd. Vidare definieras särskilt stöd som tidsbegränsat och som en del i åtgärdsprogrammet där anpassad studiegång är den vanligaste formen av särskilt stöd.

Tilldelningsdatum2020-juni-30
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Grahm (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här

'