Att vara styrkan i glömskans skugga
: En allmän litteraturstudie om upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en närstående med Alzheimers sjukdom

  • Karolina Sjövall
  • Tea Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom och ett utav världens största hälsoproblem. Vid insjuknandet blir personen med Alzheimers sjukdom beroende av andra i sin omgivning. Detta eftersom hanteringen av det dagliga livet försvåras relaterat till den drabbades funktionsbortfall. Därav blir anhörigvårdare en viktig del för sin närstående i att klara av det dagliga livet. Syfte: Att beskriva upplevelsen av att vara anhörigvårdare till en närstående med Alzheimers sjukdom. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Sökningen gjordes i två databaser: Cinahl Complete och PubMed. Granskningen av artiklarna gjordes i Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier. Vid analysen användes Fribergs (2022b) femstegsmodell. Resultat: Analysen genererade i två huvudkategorier med vardera två subkategorier. Huvudkategorierna var: Att vårda sin närstående kan innebära blandade känslor och Att se sin närstående förändras. Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp där styrkor och svagheter diskuterades relaterat till studien. Resultatdiskussionen utgick utifrån två fynd: Att inte prioritera sig själv och Att behöva stöd. Fynden diskuteras utifrån McCormack och McCances (2017) modell för personcentrerad vård, FN:s globala mål nummer tre, samt pliktetiken.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohnny Wallin (Handledare) & Janet Mattsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Anhörigvårdare
  • Alzheimers sjukdom
  • Upplevelse
  • Kvalitativ studie
  • Närstående

Citera det här

'