Att vilja men inte kunna
: en litteraturöversikt om vårdpersonals upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom primärvården

 • Linda Thuresson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos Sveriges befolkning och räknas till en av folksjukdomarna. Personer med psykisk ohälsa kan drabbas av psykiska eller fysiska besvär och söker sig då till primärvården och kommer där att möta sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

  Syfte: Syftet var att belysa vårdpersonals upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

  Metod: En litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga kvalitativa artiklar genomfördes.

  Resultat: Två huvudkategorier med fyra subkategorier framkom. Den första huvudkategorin ”Kommunikationens betydelse för bemötandet” bestod av subkategorierna Verbal kommunikation och Icke-verbal kommunikation. Kommunikationen, både den verbala och icke-verbala, mellan vårdpersonal och patient hade stor betydelse för hur det upplevdes att bemöta patienten. Den andra huvudkategorin ”Begränsningar som påverkar bemötandet”, bestod av följande subkategorier: Begränsningar i den egna professionen och Begränsningar i organisationen. Brist på kunskap hos personalen eller brist på resurser i organisationen påverkade personalens möjlighet att bemöta patienten så som var önskvärt.

  Slutsats: Vårdpersonal behöver ta mer eget ansvar för att tillgodogöra sig ny forskning och information om bemötande och patienters sjukdomar, samtidigt bör staten fortsätta med uppmaningar och uppmuntran till utveckling av sjukvården och fortbildning av personal.

  Tilldelningsdatum2015-maj-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Atika Khalaf (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • primärvård
  • vårdpersonal
  • psykisk ohälsa
  • bemötande

  Citera det här

  '