Attityder till personer med självskadebeteende
: En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  • Alice Thorsén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Självskadebeteende kan vara ett impulsivt och upprepat beteende. Självskadebeteende är oftast inte menat för att personen ska dö, utan lindra den psykiska smärtan. Det är viktigt att relationen mellan sjuksköterska och patient utgår från respekt och trygghet, där sjuksköterskan visar en tillåtande attityd. Sjuksköterskans attityder har en stor påverkan på omvårdnaden. Synen på psykisk ohälsa är oftast negativ och därför görs denna studie för att kunna förbättra omvårdnaden. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till personer med självskadebeteende. Metod: Allmän litteraturstudie med induktiv ansats, användes som metod. Vetenskapliga artiklar hämtades från PubMed, PsycInfo och Cinahl. Nio vetenskapliga artiklar hittades, varav sju var kvantitativa och två var kvalitativa. Analysen gjordes induktivt. Resultat: Resultatet delas in i kvalitativt- och kvantitativt resultat utifrån de nio artiklar som använts. Det kvantitativa resultatet har två kategorier: negativa attityder och positiva attityder. Det kvalitativa resultatet har tre områden: Negativa attityder, positiva attityder, attityder relaterat till kunskap och erfarenhet. Resultatet visade att de sjuksköterskor med lägre kunskap och erfarenhet hade mer negativa attityder, jämfört med de sjuksköterskor som hade mer kunskap och erfarenhet. Sjuksköterskornas attityder påverkades även av ålder, stigma samt mötet mellan patient och sjuksköterska. Diskussion: Studiens metod diskuterades, i metoddiskussionen, utifrån fyra trovärdighetsbegrepp; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuterades tre områden; kunskap och erfarenhet, stödjande och stigma. Sjuksköterskors attityder till personer med självskadebeteende påverkas av kunskap, stigma och mötet mellan sjuksköterska och patient 

Tilldelningsdatum2021-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Carlström (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här

'