Attityder till två olika brottstyper och till att hålla förhör med misstänkta gärningsmän

 • Linda Martinusen
 • Sofie Stråhlen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Attitydens omedvetna effekt är omöjlig att styra, då till exempel känslor såsom ilska, omedvetet kan påverka hur vi reagerar med vår omgivning. Med detta i åtanke undersökte föreliggande experiment huruvida det fanns någon skillnad mellan 44 kvinnor och 42 mäns, ur allmänheten, attityder till att hålla förhör med personer misstänkta för misshandel respektive skattebrott. Halva gruppen undersökningsdeltagare, läste en beskrivning av ett misshandelsfall och den andra gruppen ett skattebrottsfall, varefter deltagarna besvarade frågeformulär om attityder till kriminella respektive attityder till att hålla förhör med brottsmisstänkta personer. En två-vägs variansanalys med män och kvinnor samt brottstyperna som beroende variabler visade att misstänkta för misshandelsbrottet ansågs kunna förhöras med en signifikant lägre grad av humanitet, jämfört med personer misstänkta för skattebrott. En interaktionseffekt förelåg och simple effekt analyser visade att det var kvinnornas resultat som stod för interaktionseffekten. Kvinnorna hade mindre human attityd till våldsbrottslingar jämfört med männen och mer human attityd i förhållande till skattebrottslingar jämfört med männen. Männen visade likvärdig human attityd till både våldsbrottslingar som skattebrottslingar. Generellt negativa attityder till kriminella relaterade signifikant till mindre humana förhörsattityder.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare) & Jens Agerström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • attityd
  • förhör
  • objektivitetsprincipen
  • brottstyper
  • genusskillnader

  Citera det här

  '