Auktoriserad revisor på lika villkor - varför uppnår inte fler av de godkända kvinnliga revisorerna auktorisation?

 • Margareta Eriksson
 • Kristina Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisorsyrket har traditionellt sett varit ett manligt yrke. På senare år har andelen kvinnor i branschen ökat markant, men fortfarande är det flest män som blir auktoriserade. Bland nyanställda assistenter utgör kvinnor cirka 50 procent men andelen kvinnor minskar ju högre upp i hierarkin man kommer. Andelen godkända kvinnliga revisorer utgör år 2005 32% medan andelen auktoriserade kvinnor är cirka 27%.

  Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka vilka faktorer som är orsaken till att en del av de kvinnliga godkända revisorerna fortsätter att arbeta som godkända revisorer alternativt lämnar yrket innan de blivit auktoriserade.

  Med hjälp av befintliga teorier, framförallt genus- och karriärteorier har vi valt ut faktorer som vi tror kan påverka kvinnors karriärutveckling.

  Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkät och telefonsurvey. Vårt urval bestod av 385 individer som var godkända revisorer år 2000. Webbenkäten skickades ut till de verksamma revisorerna och telefonsurvey genomfördes med ett antal före detta revisorer som lämnat branschen. Den totala svarsfrekvensen blev 28%.

  Vår slutsats är att män och kvinnor har lika stora möjligheter att nå auktorisation.

  De faktorer som påverkar auktorisationsbenägenheten är ålder och motivation som dock inte är könsspecifika utan är knutna till individen. Vi fann att de kvinnliga revisorerna känner sig mindre inkluderade i företagskulturen än sina manliga kollegor. Undersökningen pekar också på att kvinnor inte är överrepresenterade bland dem som lämnar yrket och att de som slutar som revisorer går över till att arbeta med redovisning.

  Tilldelningsdatum2006-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '