Autism och Asperger syndrom två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter

 • Pauline Lindgren
 • Sofia Olsson
 • Daniel Simonsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet.

  Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när det gäller autism och Asperger syndrom. Vi vill också ta reda på vilka pedagogiska ar-betssätt som specialpedagogerna använder för elever med dessa diagnoser.

  Litteraturdelen i vårt arbete ger en översikt av tidigare forskning när det gäller definitionen av autism och Asperger syndrom samt orsakerna till diagnoserna. Vidare tar vi upp vilka pedagogiska arbetsmetoder som finns samt teorierna bakom definitionerna autism.

  Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt vilka kunskaper och erfarenheter som specialpedagoger inom särskolan och grundskolan har om autism och Asperger syndrom samt vilka arbetssätt som de använder sig av i mötet med dessa barn. Vi har även gjort en enkätundersökning för att studera vilka kunskaper och erfarenheter som pedagoger har för att arbeta med barn med autism och Asperger syndrom.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att specialpedagoger i grund-skolan har mer kunskap om elever med Asperger syndrom, medan specialpedagoger i särskolan har större kännedom om elever med autism. Vidare pekar resultaten på att specialpedagogerna inte använder någon speciell metod i arbetet med dessa barn, utan arbetssättet är individrelaterat. Vi fann att pedagogerna i vår enkätundersökning upplevde sina kunskaper och erfarenheter när det gäller autism och Asperger syndrom som små och att de hade låga möjligheter att ta emot elever med dessa diagnoser.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '