Avkodningsundervisning på mellanstadiet
: en intervjustudie med lärare och speciallärare

 • Emma Andersson
 • Pernilla Eldstål

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Att ha en god avkodningsförmåga är betydelsefullt för att kunna läsa med förståelse, vilket i sin tur är centralt för att kunna delta aktivt i ett komplext samhälle. Då bristande avkodningsförmåga anses vara ett av de huvudsakliga hindren för att utveckla en god läsförmåga är det viktigt att varje elev i undervisningen ges möjlighet att utveckla och automatisera sin avkodning. Denna studie syftar till att bidra med kunskap om vilka olika undervisningsmetoder några lärare och speciallärare beskriver att de använder för att utveckla mellanstadieelevers avkodningsförmåga, med särskilt fokus på elever i behov av stöd, samt vad som ligger till grund för deras val. Studien syftar även till att bidra till ökade insikter om hur lärare och speciallärare beskriver speciallärarens roll i avkodningsundervisningen på mellanstadiet. En kvalitativ metod har använts, med semistrukturerade intervjuer med tre lärare som undervisar i svenska på mellanstadiet samt tre speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling. För att bearbeta och tolka den insamlade empirin har tematisk analys använts. En teoretisk analys har också gjorts med stöd i den pragmatiska teorin och med utgångspunkt i de centrala teoretiska begreppen erfarenhet, kontinuitet och syften.
Resultatet visar att periodvis intensivträning med läslistor, upprepad läsning samt olika former av gemensam högläsning, är metoder som lärare och speciallärare beskriver används för att utveckla mellanstadieelevers avkodningsförmåga. Även läsaktiviteter som tystläsning och läsning utanför skoltid beskrivs förekomma. Resultatet visar vidare att de grunder på vilka lärare utformar avkodningsundervisningen inte bygger på kunskaper inhämtade genom lärarutbildningen, utan på egen och andras beprövade erfarenhet av effektiva metoder för att utveckla mellanstadieelevers avkodningsförmåga. Resultatet visar även att speciallärarens roll i avkodningsundervisningen skiljer sig åt, från att huvudsakligen bestå av arbete med enskilda elever till handledning av lärare för att utveckla avkodningsundervisningen i klassrummet.
En slutsats som dras är att både evidensbaserade metoder och läsaktiviteter som saknar vetenskapligt stöd används i avkodningsundervisningen på mellanstadiet. En annan slutsats är att skillnaderna i speciallärarens roll i avkodningsundervisningen påverkar utformningen av den undervisning och det stöd mellanstadieelever med en icke automatiserad avkodningsförmåga får.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Sjunnesson (Handledare), Sofia Lindberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Automatiserad avkodning
 • avkodningsundervisning
 • erfarenhet
 • kontinuitet
 • lärare
 • mellanstadiet
 • speciallärare
 • syfte

Citera det här

'