Avsaknad av kriminell identitet
: hur sociala faktorer kan påverka inställning till att undanhålla skatt

 • Dennis Cvitkovic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen söker svar om hur sociala faktorer kan påverka människor som undanhåller skatt. Det insamlade materialet består av semi-strukturerade intervjuer med människor som undviker skatt, som sedan diskuteras i relation till forskning och teori så som rational choice, social avvikelse och neutraliseringstekniker. Uppsatsens centrala fokus är diskussion kring hur undvikande av skatt kan ske utifrån rådande samhällsnormer och utifrån den sociala grupp som individen befinner sig i. Uppsatsen når tre huvudsakliga slutsatser. Det framkommer att samhällsnormer har en större betydelse än rättsregler för de intervjuades inställning och benägenhet att undvika skatt. Det framkommer också att de intervjuade som undviker skatt har en subjektiv uppfattning om vilka risker som kommer med att undanhålla skatt, samt att det krävs rättfärdigande av sitt handlande för att upprätthålla en avsaknad kriminell identitet, som möjliggör ett fortlöpande skatteundanhållande.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoakim Thelander (Handledare) & Jonas Ringström (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • skattebrott
  • skattefusk
  • undvikande av skatt
  • undanhållande av skatt
  • skatteflykt
  • samhällsnormer
  • rättsnormer
  • rational choice
  • social avvikelse
  • neutraliseringstekniker
  • tax avoidance
  • tax evasion
  • tax cheating
  • tax planning

  Citera det här

  '