Avvikelser från redovisningsrekommendationer?

 • Charlotte Hanssen
 • Veronica Isaksson
 • Jenny Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen var att förklara vilka avvikelser från redovisningsrekommendationer som företag gör samt om det är vanligt förekommande att företagen medvetet avviker från rekommendationerna. Vi gjorde en dokumentstudie med utgångspunkt från sekundärdata i form av årsredovisningar från aktiebolag i Sverige. I dokumentstudien påträffades en avvikelse från redovisningsrekommendationerna vilket medförde att någon statiskt analys inte kunde göras. Syftet med uppsatsen ändrade inriktning då vi ville förstå varför avvikelser från redovisningsrekommendationer i obetydlig grad figurerar och förklara varför man följer rekommendationerna utan att avvika när möjligheten finns. Undersökningen ändrades från en deduktiv till en induktiv ansats.

  Den fortsatta undersökningen har sin utgångspunkt i empirin. Vi kontaktade företagaren som gjort avvikelsen och även revisorn i det aktuella fallet kontaktades. Då företagaren inte hade någon kännedom om att en avvikelse var gjord bestämde vi oss för att endast intervjua revisorer. Insamlingen av primärdata skedde i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer med godkända respektive auktoriserade revisorer på stora och små byråer.

  Den empiriska undersökningen visade att det finns en liten koppling mellan avvikelse och storleken på revisionsbyråer. Tre av sex stora revisionsbyråer har gjort avvikelser och diskussioner har förekommit på tre stora byråer. Medan på de små byråerna har varken avvikelser gjorts eller diskuterats.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '