Bakom styrelserummets dörr
: Sambandet mellan styrelsens sammansättning och hållbarhetsrapportering i finansiella företag

 • Madelene Olsson
 • Sara Hvam

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I studiens problemdiskussion framgår det att icke-finansiella rapporter saknar standardisering. Studien syftar till att undersöka om skillnaderna i finansiella bolags hållbarhetsrapporter kan förklaras av styrelsens demografiska sammansättning. Genom att analysera hållbarhetsrapporter publicerade efter implementeringen av Taxonomiförordningen, vilket är ett outforskat område, avser studien att uppfylla sitt syfte. Vidare uppfylls syftet genom att granska styrelsesammansättningen i banker och försäkringsbolag och dess påverkan på kvaliteten i hållbarhetsrapporterna. De faktorer i styrelsens sammansättning som analyseras är vd:ns oberoende, styrelsens storlek, andelen kvinnor i styrelsen och styrelsemedlemmarnas generationstillhörighet. Med hjälp av statistiska beräkningar och stöd i teorier analyseras de faktorer som är betydande för kvaliteten på företagens hållbarhetsrapporter. Teorierna som tillämpas är legitimitetsteorin, intressentteorin och agentteorin. Studien använder en kvantitativ metod och en innehållsanalys av hållbarhetsrapporterna, i form av en sökordsanalys. Observationer har genomförts på 42 banker och försäkringsbolag där resultatet har genomgått en hypotesprövning. Hypotesprövningen genomfördes för att säkerställa vilka faktorer gällande styrelsens demografiska sammansättning som har en betydande påverkan på kvaliteten hos hållbarhetsrapporten.
Resultatet påvisade en signifikant påverkan av styrelseordförandens könstillhörighet i relation till kvaliteten i hållbarhetsrapporten. Vidare var variabeln den enskilda faktorn som kunde användas för att förklara skillnaderna i kvalitet på företagens hållbarhetsrapporter.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Taxonomiförordning
 • Hållbarhetsrapport
 • Kvalitet
 • Kvantitativ studie
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Styrelsesammansättningen

Citera det här

'