Balansen mellan tillgänglighet och kontroll
: En studie om hur ledare kommunicerar och leder på distans

  • Josefina Håvik
  • Lena Hagejärd

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Distansarbete är en arbetsform som blir allt vanligare i dagens arbetsliv, men som kan innebära ut- maningar för hur ledarskapet organiseras. Dessa utmaningar gäller såväl hur kommunikationen sker på distans samt hur ledare ska styra sina medarbetare. Tillit och kontroll nämns ofta som avgörande faktorer för ett fungerande distansledarskap. Syftet med denna studie är att undersöka ledares upp- levelser av att leda på distans. Studien fokuserar på ledarnas upplevelser kring hur kommunikationen sker med medarbetarna och om det är en viss ledarstil som kommer till uttryck i distansledarskapet. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt för in- samling av material. I studien deltog 6 informanter från en utvald organisation. Resultatet visar att kommunikationen vid distans blir mer formell och att ledarna ger uttryck för både en relations- och uppgiftsorienterad ledarstil. En slutsats som kan dras från studien är att kommunikationen vid ett distansledarskap måste anpassas. Den andra slutsatsen är att det blir en balansgång för ledare att visa tillgänglighet för sina medarbetare samtidigt som de inte vill upplevas som kontrollerande. Vidare visar resultatet på kontrasterna mellan att leda på distans och på plats, vilket kan ha gynnats av att studien genomfördes under Covid-19 pandemin. Studiens resultat är ett bidrag för att utveckla för- ståelsen kring utmaningarna med ett distansledarskap och är till nytta för de organisationer som planerar att införa eller förbättra distansarbete.

Tilldelningsdatum2021-maj-06
OriginalspråkSvenska
HandledareErika Andersson Cederholm (Handledare) & Marie-Louise Österlind (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

  • distansledarskap
  • kommunikation
  • ledarstil
  • tillgänglighet och kontroll

Citera det här

'