Balanserat styrkort i sjukvården

 • Linda Haagen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Att undersöka hur det balanserade styrkortet fungerar som styrinstrument på några kliniker inom sjukvården.

  Metod: Studien tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod.

  Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska perspektivet utgörs av Kaplan och Nortons grundmodell och Aidemarks modell av det balanserade styrkortet.

  Empiri: Det empiriska materialet består av information som samlats in genom intervjuer med personer i ledande ställning vid ett av sjukhusen inom Region Skåne.

  Slutsatser: Det undersökta sjukhuset valdes på grund av att man där påstod sig ha infört det balanserade styrkortet (BSC) på flera avdelningar. Njurmedicinska enheten valdes efter förfrågan och Ögonmottagen valdes ut av ekonomichefen. Det visade sig emellertid att BSC inte i praktiken har blivit infört på Njurmedicinska enheten eller Ögonmottagningen på det sätt som sjukhusledningen var övertygad om.

  Tilldelningsdatum2010-mars-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare) & Göran Nilsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • balanserat styrkort
  • sjukhusorganisation
  • vård
  • delaktighet och kommunikation

  Citera det här

  '