Bankers hållbarhetsarbete och samhällsbidrag
: Utifrån olika ägarstrukturer

 • Filip Ewerlöf
 • Oskar Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Hållbarhet är ett centralt begrepp och används i flera olika sammanhang. Det finnsflera olika sätt att arbeta utifrån det, beroende på vilken typ av företag det handlarom. Corporate social responsibility (CSR) är också ett vanligt förekommandebegrepp och en återkommande fråga är om banker ska bidra till samhället eller inte?Denna undersökning har i syfte att undersöka om och i så fall hur och varför bankerbedriver sitt hållbarhetsarbete och samhällsbidrag samt ifall det skiljer sig beroendepå bankens ägarstruktur. Studien innefattar sju intervjuer med sex olika banker somhar tre olika ägarstrukturer för att undersöka skillnaderna. De tre olikaägarstrukturerna som undersökts är börsnoterade, kundägda och sparbanker.Studien har sin grund i CSR, corporate sponsorship, ESG, shareholder- ochstakeholderteori men även från tidigare forskning inom ämnet. Resultatet visar atthållbarhetsarbetet inte skiljer sig nämnvärt mycket. De börsnoterade bankerna ansersig ligga långt fram i utvecklingen vilket har sin förklaring i shareholderteorin.Investerarna ställer höga krav på de börsnoterade bankerna samtidigt som dennateori även påverkar dem i sitt samhällsbidrag. Sparbankerna och den kundägdabanken har ett större och mer omfattande samhällsengagemang som är i linje medstakeholderteorin.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmil Numminen (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • bank
 • hållbarhetsarbete
 • samhällsbidrag
 • shareholderteori
 • stakeholderteori
 • ägarstruktur

Citera det här

'