“Banking is no longer somewhere you go but something you do”
: En kvantitativ studie om acceptans av finansiell rådgivning via onlinemöte

 • Cassandra Isgren
 • Madeleine Ivarsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förändringen av dagens bankmarknad sker successivt, en ny form av bankkontor med digitalisering etableras samtidigt som fysiska bankkontor avvecklas. Digitaliseringen har lett till att bankerna utvecklat en ny rådgivningstjänst, onlinemöte, som innebär att banker kan erbjuda finansiell rådgivning på valfri plats. Technology acceptance model och institutionell teori är diskuterade forskningsområden men är relativt outforskade i den empiriska kontexten för finansiell rådgivning via onlinemöte. Tidigare forskning har redovisat att faktorerna företagsimage, upplevd säkerhet samt webbplatskvalitet har en påverkan på bankkunders förtroende, men framhävt faktorn förtroende som avgörande vid acceptans av online-bankingtjänster.

  Studiens syfte är att skapa en förståelse gällande bankkunders acceptans av den nya rådgivningstjänsten onlinemöte. Studien har en positivistisk och deduktiv ansats som tillämpats i form av hypotesprövning. En kvantitativ metod präglar studien som genomfördes med datainsamlingsmetoden internetenkät. Resultatet av studien har baserats på 118 respondenter.

  Studiens resultat påvisar att bankkunder framhäver faktorn förtroende betydelsefull för dess acceptans av finansiell rådgivning via onlinemöte. Faktorn förtroende förklaras ha en medierad roll genom att faktorerna upplevd säkerhet och företagsimage kan reglera bankkundernas förtroende till rådgivningstjänsten onlinemöte. Faktorerna upplevd säkerhet och företagsimage påvisas medierade av faktorn förtroendet, eftersom de inte kunde påvisas ha signifikant direkt effekt för acceptans av rådgivningstjänsten onlinemöte.

  En begräsning i studien har varit att endast respondenter som genomfört ett traditionellt rådgivningsmöte via ett bankkontor har studerats. Studien bidrar med ett värde till Sveriges banker eftersom studien påvisar att faktorerna är betydelsefulla att beakta vid etablering av den nya rådgivningstjänsten onlinemöte.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • onlinemöte
  • online-banking
  • finansiell rådgivning
  • förtroende
  • företagsimage
  • upplevd säkerhet
  • webbplatskvalitet
  • acceptans av online-banking

  Citera det här

  '