Barn eller pedagoger i behov av särskilt stöd
: Att inkludera alla barn med hjälp av specialpedagogiska insatser i förskolan

 • Franck Ulrica
 • Hajgató Susanne

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver barn i behov av särskilt stöd och hur de resonerar kring att inkludera alla barn på förskolan. Vi undersöker även vilken roll specialpedagogen har till förskollärare och barn i behov av särskilt stöd på förskolan.

I förskolan placeras alla barn, oavsett behov, eftersom det inte finns några andra skolformer och därför blir inkludering en intressant fråga. Som blivande specialpedagoger undrar vi över vilka möjligheter förskollärare har för att inkludera alla barn, med olika behov på förskolan, samt hur specialpedagogen med sin kompetens kan vara ett stöd för barn och förskollärare. Vår undersökning bygger på en kvalitativ ansats med åtta intervjuade förskollärare. 

Våra frågeställningar är:

 • Hur beskriver förskollärare barn i behov av särskilt stöd?
 • Hur resonerar förskollärare kring förutsättningar för att inkludera alla barn på förskolan?
 • Vilken roll har specialpedagogen till förskollärare och barn med behov av särskilt stöd på förskolan, enligt förskollärarna? 

Teoretiska ansatser i studien är det sociokulturella perspektivet samt de specialpedagogiska perspektiven, kategoriska, relationella och dilemmaperspektivet. 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att barn i behov av särskilt stöd beskrivs kunna vara ett barn med språksvårigheter, alltifrån att vara tillbakadragen till att kunna vara utåtagerande som behöver stöttning och vägledning för att klara vardagen och det sociala samspelet. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar pedagogernas förhållningssätt då kommunikation och interaktion visar sig vara viktiga begrepp i arbetet med att inkludera alla barn. Vidare är det relationella synsättet bärande i studien då förskollärarna anser att arbetssätt samt miljö ska förändras och anpassas så att alla barn kan delta på lika villkor i förskolan verksamhet. Dilemmaperspektivet blir synligt då resultatet visar att förutsättningarna är olika ute på förskolorna kring bland annat samarbete med andra professioner, barngrupper och personalresurser. 

Specialpedagogiska implikationer som lyfts i studien är pedagogernas samarbete med specialpedagogen som genom sitt förebyggande arbete hjälper och stödjer med olika samtalsmetoder, förhållningssätt och språkstödjande material att inkluderar alla barn i förskolan.

Tilldelningsdatum2021-juni-21
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • barn i behov av särskilt stöd
 • förskola
 • inkludering
 • sociokulturellt perspektiv
 • specialpedagog
 • specialpedagogiska perspektiv

Citera det här

'