"Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd"
: En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö

  • Josefine Linder
  • Jenny Hansen

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. Resultatet visar att förskollärares barnsyn påverkar barns möjligheter till att påverka och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö. Att i samspel mellan den vuxne och barn synliggörs barnsynen samt om den vuxne har en tillåtande attityd eller inte till att låta barn vara delaktiga. Det är viktigt med samspel, så att den vuxne kan ta del av barns tankar och intressen, samt bearbeta olika händelser tillsammans. Förskollärarna har en viktig uppgift att stärka det enskilda barnet och utmana dem i vardagen, så att de finner det lustfyllt att vara delaktiga, känna sig höra och sedda. Begrepp som återkommer och behandlas i studien är barns perspektiv, barnperspektiv, delaktighet och samspel. Det insamlade materialet har analyserats med livsvärldsfenomenologin och ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att få svar på våra forskningsfrågor. 

Tilldelningsdatum2018-dec-03
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Hansson (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • barns delaktighet
  • barns perspektiv
  • barnperspektiv
  • livsvärldsfenomenologi
  • förskolans miljö
  • sociokulturella perspektivet

Citera det här

'