Barn i socioemotionella svårigheter
: utmaningar för lärare och förväntningar på specialpedagogen

  • Behzad Habibi

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Det är vanligt att lärare kommer i kontakt med och undervisar elever som befinner sig i socioemotionella svårigheter. Många lärare känner sig otillräckliga eftersom de finner arbetet med elever i socioemotionella svårigheter som utmanande. Det här har bidragit till att vissa lärare förhåller sig negativt till inkludering. När lärare känner sig otillräckliga finns möjlighet att söka hjälp från specialpedagoger. Därmed blir det betydelsefullt att veta vilka förväntningar lärare har på specialpedagogen. Syftet har varit att utforska hur lärare uppfattar socioemotionella svårigheter och hur de förhåller sig till inkludering. Vidare var syftet att undersöka vilka utmaningar lärarna möter i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter samt vilka förväntningar som finns på specialpedagogen. Denna uppsats har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med lärare. Intervjuer genomfördes via röst- samt telefonsamtal. En tematisk analys har tillämpats och de specialpedagogiska perspektiven har använts som analysverktyg. Lärarna framhöll både positiva och negativa aspekter med inkludering gällande elever i socioemotionella svårigheter. Däremot framkom ett mer positivt förhållningssätt om lärarna gavs bättre förutsättningar att genomföra inkludering. Lärarna framhöll det som utmanande att undvara tid åt att hjälpa elever i socioemotionella svårigheter och anpassa undervisningen till deras behov, parallellt med övriga klassen. Den hjälp som förväntades av specialpedagogen önskades ske huvudsakligen genom olika former av samtal.

Tilldelningsdatum2020-jul-06
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnette Byström (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • grundskola
  • inkludering
  • socioemotionella svårigheter
  • specialpedagog
  • särskild undervisningsgrupp
  • utmaningar

Citera det här

'