Barn med koncentrationssvårigheter - en kvalitativ studie om arbets- och förhållningssättets betydelse

 • Erika Johansson
 • Jennie Lindahl

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Skolans styrdokument talar idag om vilka skyldigheter förskolan och skolan har gentemot barn i behov av särskilt stöd. De båda pedagogiska verksamheterna skall förmedla människors lika värde och skall anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med pedagoger belysa hur de tänker kring sitt didaktiska och pedagogiska arbets- och förhållningssätt kan inverka på barn med koncentrationssvårigheter.

  I litteraturdelen tas relationen mellan individ och miljö upp. I undersökningen beskrivs skilda uppfattningar om bakomliggande orsaker till att ett barn har koncentrationssvårigheter. Här lyfts även olika perspektivs eventuella påverkan fram.

  Metodvalet är en kvalitativ undersökning med personliga intervjuer. Urvalet består av sex pedagoger som arbetar i förskola och skola. Samtliga intervjupersoner påverkar direkt eller indirekt barnets skolsituation genom sin yrkestillhörighet.

  Studien visar att pedagogerna är medvetna om sitt arbets- och förhållningssätt och att det kan ha betydelse för utvecklingen hos barn med koncentrationssvårigheter. Resultatet visar på olika arbets- och förhållningssätt som kan underlätta i arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '