Barn och ungdomars hälsa - En enkätstudie om hur elever upplever sin skolmiljö i relation till sin psykosociala hälsa

 • Anna Ingloff
 • Terese Malmberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den psykosociala hälsan bland Sveriges befolkning blir allt sämre. Undersökningar visar att mellan femton och fyrtio procent av befolkningen lider av oro, nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet. Den största ökningen har skett i yngre åldrar med i stort sett fördubblade andelar. Då skolan utgör en central plats i barns och ungdomars liv är det viktigt att den är välfungerande och arbetar för att främja elevernas hälsa. Syftet med studien var undersöka hur eleverna på en skola i Helsingborgs stad upplevde sin skolmiljö i relation till sin psykosociala hälsa samt om skolans hälsofrämjande arbete påverkade elevernas upplevelse av hälsa i positiv riktning.

  Datainsamling har skett genom enkäter till alla elever i årskurs 4 – 9. I resultatet framkom det att det fanns skillnader i förekomsten av psykosomatiska symtom mellan flickor och pojkar samt att olika faktorer i skolmiljön påverkade förekomsten av psykosomatiska besvär. Det fanns inga samband mellan skolans hälsofrämjande aktiviteter och minskad förekomst av psykosomatiska symtom. I diskussionen relateras studiens resultat till de teoretiska utgångspunkterna och till tidigare forskning beträffande ämnet. Slutsatser som drogs var att barns uppväxtmiljö, samspel med andra människor samt hur individer tolkar omvärlden ligger till grund för barn och ungdomars psykosociala hälsa. Ur ett folkhälsopedagogiskt perspektiv är det viktigt att utveckla hälsofrämjande miljöer för barn och ungdomar samt att ha kunskap om enskilda individers förutsättningar och tidigare erfarenheter för att främja lärande och utveckling.

  Poor mental health conditions in the Swedish population are getting more common and mental

  disorders seem rapidly to increase. Studies have shown that between fifteen and forty percent of the population suffers from tiredness, low feelings and difficulty in getting to sleep. The increase of self-reported psychosomatic symptoms has been shown especially among children and adolescents. The school represents a central place for children and it is therefore important that the school provides an environment that promotes their health. The purpose of this study was to examine how the pupils at a School in Helsingborg city experience their school environment in relation to their mental health and if the school’s health promotion work have a positive effect on their health. Data was obtained from a questionnaire distributed to all pupils from the 4th to 9th grade. The result showed that there were differences between girls and boys in occurrence of psychosomatic symptoms and that that different factors in the school environment influenced the occurrence of psychosomatic symptoms. There were no association between the health promotion activities in school and lower occurrence of psychosomatic symptoms. The results of the study are related to the theoretical perspectives and to earlier research concerning the subject. The conclusions of this study were that children’s environment, the social interaction and how individuals understand their surroundings are important factors for children’s mental health. It is important in both a health promotion and an educational point of view to develop health-promoting environments for children and to have knowledge about individual conditions and earlier experiences to promote learning and development.

  This thesis is written in Swedish.

  Tilldelningsdatum2004-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '