Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att ge råd och stöd vid amning
: en kvalitativ intervjustudie

 • Arjola Halili
 • Theres Strandberg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Amning är en naturlig och hälsofrämjande metod för att föda och främja positiva hälsoeffekter hos både moder och barn. Trots klara rekommendationer minskar amningsprevalensen i Sverige. Andelen barn som helammas vid en veckas ålder har successivt minskat under de senaste tjugo åren. En effektiv amning kan främja positiv hälsa för både mamman och barnet och potentiellt generera positiva ekonomiska effekter genom att välriktad rådgivning minskar vårdbehovet. Syfte: Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att ge råd och stöd vid amning. Metod: En studie med kvalitativ ansats genomfördes med 15 individuella semistrukturerade intervjuer, inkluderande barnhälsovårdssjuksköterskor. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att få fram ett resultat. Resultat: Studien resulterade i 3 huvudkategorier: personligt anpassat råd och stöd, utmaningar vid rådgivning och stöd och råd och stöd kräver tid och resurser. De 11 underkategorierna består av: att relationen har betydelse, att lyhördhet krävs för föräldrars förutsättningar och önskan, att inte amma till vilket pris som helst, att utökat stöd kan behövas vid svårigheter, att identifiera utmaningar vid amning, att jämställt föräldraskap kan bli utmaning för helamning, att hitta ett amningsfrämjande fokus, att stöd behövs för att hantera samhällets påverkan, att ge tidig information, att samverka och att egen kunskap och utbildning är nödvändigt för uppdraget. Slutsats: BHV-sjuksköterskor betonar betydelsen av personcentrerad vård, undvikande av amning till vilket pris som helst och vikten av att komma in tidigt med råd och stöd vid amning. Lyhördhet och bekräftelse är avgörande för att stödja ammande mammor
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Rask (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Barnhälsovårdssjuksköterska,
 • stöd
 • råd
 • rådgivning
 • amning
 • erfarenhet

Citera det här

'