Barns övergång från förskola till förskoleklass
: En kvalitativ studie om förskollärares syn på övergången

 • Renée Åberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på barns övergång från förskola till förskoleklass. Syftet med studien är att genom förskollärares berättelser undersöka hur arbetet med barns övergång från förskola till förskoleklass ser ut samt att nå kunskap om hur förskollärare samverkar med specialpedagoger vid denna övergång. Därmed kan en djupare förståelse nås kring hur dessa aktörer kan samverka för alla barns bästa i övergångsprocessen. Studien riktar sig till förskollärare som arbetar i förskolan och som därmed ansvarar för överlämnandet av barn till förskoleklass. Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet pekar mot att övergången mellan förskola och förskoleklass till stor del handlar om att ge barnen trygghet i mötet med den nya verksamheten. Resultatet pekar även mot att en välfungerande samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger i övergången gynnar alla barns bästa i övergångsprocessen. Vidare antyder studiens resultat att specialpedagogen har en slags roll som övergångssamordnare då övergången gäller barn i behov av särskilt stöd, men att denna roll kan utvecklas ytterligare för att gynna alla parter i övergången. Relaterat till det sociokulturella perspektivet, med fokus på begreppen redskap, appropriering och situerade praktiker, ses övergången som en process i vilken förskollärare och specialpedagoger kan lära av och med varandra för alla barns bästa i övergången. 

Tilldelningsdatum2019-dec.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Anna Linge (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • förskola
 • förskoleklass
 • förskollärare
 • samverkan
 • sociokulturellt perspektiv
 • specialpedagog
 • övergång

Citera det här

'