Barns delaktighet och inflytande i förskolan relaterat till barngruppens storlek

 • Linda Sohlberg
 • Susanne Sjösten
 • Linda Hellström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Vårt syfte med denna studie var att studera förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i relation till barngruppsstorlekar i förskolans verksamhet. Vi genomförde en kvalitativ studie då vi intervjuade tio förskollärare för att ta del av deras uppfattningar om hur det fungerar i deras verksamheter. Vi såg tidigt under studiens gång att förskollärarna såg delaktighet och inflytande som två likvärdiga begrepp. De menar att utan delaktighet kan man inte få inflytande och utan inflytande kan man inte få delaktighet. Studiens resultat visade på att barns möjlighet att delta under demokratiska former i verksamheten påverkas i stora barngrupper, samt att förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt är av stor betydelse. Ett exempel på detta är att barns perspektiv kommer i skymundan då pedagogerna inte hinner med samtal och kommunikation med barnen. Likaså framkom det att värdegrundsarbetet i förskolan är en viktig aspekt för att barn ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande, då ett fungerande värdegrundsarbete leder till en bra pedagogisk verksamhet. Något som respondenterna ansåg var svårt i de stora barngrupperna. 

  Tilldelningsdatum2017-maj-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • inflytande
  • barngruppens storlek
  • förskola
  • barns perspektiv
  • sociokulturellt perspektiv

  Citera det här

  '