Barns inflytande i en målinriktad, resultatstyrd fritidshemsverksamhet

 • Jessica Svalin
 • Ida Cardelli

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om hur fritidshemmet arbetar med barns inflytande i fritidshemmets

  verksamhet där pedagogernas uppdrag inte bara är att lära barnen demokrati, utan att också

  bedriva verksamheten i demokratiska former. Syftet med vår studie är att vinna förståelse för

  barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets målinriktade och

  resultatstyrda verksamhet. I studien görs både en historisk tillbakablick på vad tidigare

  styrdokument har sagt om elevinflytande och hur dagens styrdokument är formulerade kring

  samma fenomen. Studien har arbetats fram utifrån en fenomenologisk vinkling av barns

  perspektiv, vilket här innebär att begreppet inflytande ses som ett fenomen som har brutits

  ner till de didaktiska frågorna vad, hur och när barnet uppfattar att, och upplever sig få,

  inflytande i fritidshemmets verksamhet.

  Vi har analyserat tidigare forskning, litteratur och skolans styrdokument samt sökt empiri i

  intervjuer förlagda som samtalspromenader och genom frågeformulär för att vinna förståelse

  i ämnet. Resultatet visar att barnen upplever att de får inflytande genom olika

  mötesprocesser, men att de är mindre delaktiga i verksamhetens planering. Vidare visar våra

  resultat att barnen sätter störst värde på inflytande över kompisarna och medbestämmande i

  leken och att pedagogens närvaro har stor betydelse för om inflytande fås i den fria leken på

  fritidshemmet.

  Tilldelningsdatum2015-feb.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMadeleine Arenhill Beckman (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • elevinflytande
  • demokrati
  • barns perspektiv
  • fenomenologi
  • fritidshem

  Citera det här

  '